НҮҮР   |   ХОЛБОО БАРИХ   |   ШИЛЭН ДАНС

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Эрдэнэс Шивээ энержи” ХХК нь компанийн засаглалын олон улсын жишиг тулгуур зарчмуудыг баримталж, нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай, сайн засаглал бүхий стратегийн удирдлагын үр ашигтай тогтолцоог бэхжүүлсэн үндэсний тэргүүлэх компани болох, бие даасан хараат бус байдлаар, ашгийн төлөө арилжааны зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулах, зах зээлийн үнэлгээгээ дээшлүүлж үр ашигтай ажиллахад чиглэсэн бодлогоор дэмжин ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бодлогын чиглэлийг тодорхойлж байна.