НҮҮР   |   ХОЛБОО БАРИХ   |   ШИЛЭН ДАНС

"ШИВЭЭ ОВОО"-ийн хүрэн нүүрсний бүлэг ордын хэмжээнд хийгдсэн геологи-хайгуулын судалгааны ажлууд

"ШИВЭЭ ОВОО"-ийн хүрэн нүүрсний бүлэг ордын талбай нь хэмжээнд урьдчилсан ба нарийвчилсан геологи-хайгуулын судалгаанууд 1986-1987 он, 2011-2012 онуудад 

  • Лабораторийн судалгаа

  • Чичирхийллийн судалгаа

  • Гидрогеологийн судалгаа

  • Байр зүйн зураглалын ажил

  • Урьдчилсан техник, эдийн засгийн судалгаа

  • Байгаль орчны гео экологийн болон нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа ба үнэлгээ

  • Археологийн болон Палеонтологийн судалгаа